ظرفیت آزمون دکتری مهندسی برق 96

 منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل

در سال گذشته در رشته مهندسی برق دانشگاه های روزانه حدودا 622 نفر ، در دانشگاه های شبانه یا نوبت دوم حدودا 113 نفر ، در پردیس های خودگردان حدودا 116 نفر و در دانشگاه غیر انتفاعی 5 نفر را جذب کردند. از برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تبریز ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد. دانشگاه آزاد بصورت شفاف ظرفیت واقعی اش در رشته مهندسی برق را مشخص نکرده است. داوطلبان دکتری مهندسی برق 96 دقت داشته باشند علی رغم ادغام کنکور سراسری و آزاد ، همچنان انتخاب رشته آزمون دکتری 96 و انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 از هم مجزا و جدا است. همچنین مصاحبه آزمون دکتری سراسری 96 و مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 96 هم از هم مجزا است. همچنین لیست رشته ها و دانشگاه ها هم بصورت مجزا و در دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 96 و دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 منتشر می شود.

 

منابع سوالات و گرایش های آزمون دکتری مهندسی برق 96

 

منابع سوالات آزمون دکتری مهندسی برق 96 در گرایش الکترونیک بصورت دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ریاضیات مهندسی ، مدارهای الکتریکی 1 و2  ، الکترونیک 1 و 2  ، استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی و در گرایش مخابرات بصورت دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ریاضیات مهندسی ، مدارهای الکتریکی 1 و2 ، الکترومغناطیس ، سیگنال ها و سیستم ها ، استعداد تحصیلی ، زبان انگلیسی و در گرایش قدرت بصورت دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ریاضیات مهندسی ، مدارهای الکتریکی 1 و2 ، تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی ، ماشین های الکتریکی 2 ، استعداد تحصیلی ، زبان انگلیسی و در گرایش کنترل بصورت دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ریاضیات مهندسی ، مدارهای الکتریکی 1 و2 ، سیگنال ها و سیستم ها ، سیستم های کنترل خطی ، استعداد تحصیلی ، زبان انگلیسی می باشد . 


·         منابع آزمون دکترا صنایعx

·         منابع آزمون دکترا وزارت بهداشتx

·         منابع آزمون دکترا پژوهش هنرx

·         منابع آزمون دکترا کامپیوترx

·         منابع آزمون دکترای 1396x

·         منابع آزمون دکترای تخصصی طب سنتیx

·         منابع آزمون دکترای سال 1396x

·         منابع آزمون دکترای صنایعx

·         منابع آزمون دکترای صنایع غذاییx

·         منابع آزمون دکترای طراحی شهریx

·         منابع آزمون دکترای مدیریت 1396x

·         منابع آزمون دکترای هنرx

·         منابع آزمون دکترای هوافضاx

·         منابع آزمون دکترای هوش مصنوعیx

·         منابع آزمون دکترای پرستاریx

·         منابع آزمون دکترای پرستاری وزارت بهداشتx

·         منابع آزمون دکترای پژوهش هنرx

·         منابع آزمون دکترای چینه و فسیلx

·         منابع آزمون دکترای ژئومورفولوژیx

·         منابع آزمون دکترای ژنتیک پزشکیx

·         منابع آزمون دکترای کامپیوترx

·         منابع آزمون دکترای گردشگریx

·         منابع آزمون دکترای گیاهان داروییx

·         منابع آزمون دکتریx

·         منابع آزمون دکتری 1396x

·         منابع آزمون دکتری 96x

·         منابع آزمون دکتری 97x

·         منابع آزمون دکتری 97-96x

·         منابع آزمون دکتری 98x

·         منابع آزمون دکتری 95 آزادx

·         منابع آزمون دکتری 96 حقوق خصوصیx

·         منابع آزمون دکتری 96 دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکتری 96 عمرانx

·         منابع آزمون دکتری 96 مدیریتx

·         منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسیx

·         منابع آزمون دکتری ادبیات فارسیx

·         منابع آزمون دکتری ادبیات فارسی 96x

·         منابع آزمون دکتری اقتصادx

·         منابع آزمون دکتری اقتصاد 96x

·         منابع آزمون دکتری الهیات 96x

·         منابع آزمون دکتری الکترونیکx

·         منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشتx

·         منابع آزمون دکتری باغبانی گیاهان داروییx

·         منابع آزمون دکتری برقx

·         منابع آزمون دکتری برق 96x

·         منابع آزمون دکتری برق الکترونیکx

·         منابع آزمون دکتری برق قدرتx

·         منابع آزمون دکتری برق قدرت 96x

·         منابع آزمون دکتری برق قدرت دانشگاه آزاد