دروس زمینه های مختلف دکتری مهندسی برق قدرت

به اطلاع دانشجویان دکتری مهندسی برق ورودی 95 میرساند  طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع دوره دکتری مهندسی برق قدرت می بایست در یکی از زمینه های « سیستم های قدرت» و الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی» مشغول  به تحصیل شوند که دروس هر کدام از زمینه ها بر اساس جدول‌ های زیر ارائه می شود. بر این اساس باید دروس انتخابی دوره دکتری بر اساس جدولهای فوق باشد.


دکتری مهندسی برق قدرت

 منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل

دروس مشترک رشته مهندسی برق قدرت (دروس تخصصی انتخابی(

دانشجو می بایست دو درس از مجموعه زیر را اخذ نماید.

کددرس

نام درس

واحد

19514918

الکترونیک قدرت (2)

3

19514928

انرژی های تجدیدپذیر

3

19514940

سیستم های ذخیره کننده انرژی

3

19514909

بررسی احتمالی سیستم های قدرت

3

19514911

سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر

3

19514906

فناوری عایق ها و فشارقوی

3

19514910

کیفیت توان

3

19514932

بازار برق

3

19514926

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

3

19514929

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی

3

 

دروس اختیاری زمینه "سیستم های قدرت" (دروس تخصصی اختیاری)

دانشجو می بایست دو درس از مجموعه زیر را اخذ نماید.

کددرس

نام درس

واحد

19514913

اصول کنترل مدرن

3

19514908

بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت

3

19514902

بهره برداری سیستم های قدرت

3

19514904

توزیع انرژی الکتریکی

3

19514903

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

3

19514905

حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

3

19514914

حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت

3

19514901

دینامیک سیستم های قدرت (1)

3

19514912

دینامیک سیستم های قدرت (2)

3

19514907

کنترل توان راکتیو

3

19514930

اقتصاد انرژی الکتریکی

3

19514931

بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی

3

19514934

تجدید ساختار در سیستم های قدرت

3

19514933

ریزسیستم ها و ریزمولدها

3

19514935

مدیریت انرژی

3

19514949

مباحث ویژه

3

 

دروس مشترک (تخصصی انتخابی) باقیمانده

 

 

دروس تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایش ها با تایید گروه آموزشی

 

 

دروس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

 

 

دروس  اختیاری زمینه "الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی" (دروس تخصصی اختیاری)

دانشجو می بایست دو درس از مجموعه زیر را اخذ نماید.

کددرس

نام درس

واحد

19514915

الکترونیک قدرت (1)

3

19514916

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

3

19514919

روش های اجزاء محدود

3

19514924

روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت

3

19514917

طراحی ماشین های الکتریکی

3

19514925

طراحی ماشین های الکتریکی خطی

3

19514923

طراحی مبدل های الکترونیک قدرت

3

19514922

کنترل ماشین های الکتریکی

3

19514920

کنترل محرکه های الکتریکی

3

19514921

ماشین های الکتریکی مدرن

3

19514945

الکترونیک خودرو و شبکه سازی در حمل و نقل برقی

3

19514943

دینامیک حرکت پیشرفته

3

19514936

طراحی سیستم های برق خورشیدی

3

19514946

مبدل های الکتریکی توان بالا

3

19514948

مدیریت توان در وسائط  نقلیه برقی

3

19514941

منابع تغذیه و شارژرها

3

19514949

مباحث ویژه

3

 

دروس مشترک (تخصصی انتخابی) باقیمانده

 

 

دروس تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایش ها با تایید گروه آموزشی

 

 

دروس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزی عتف

 

 

·         منابع آزمون دکترا رشته ریاضیx

·         منابع آزمون دکترا رشته فیزیولوژی ورزشیx

·         منابع آزمون دکترا روانشناسیx

·         منابع آزمون دکترا روانشناسی بالینیx

·         منابع آزمون دکترا روانشناسی تربیتیx

·         منابع آزمون دکترا ریاضی کاربردیx

·         منابع آزمون دکترا زبان شناسیx

·         منابع آزمون دکترا زبان و ادبیات انگلیسیx

·         منابع آزمون دکترا زبان و ادبیات عربx

·         منابع آزمون دکترا زبان و ادبیات فارسیx

·         منابع آزمون دکترا زراعتx

·         منابع آزمون دکترا زمین شناسیx

·         منابع آزمون دکترا زمین شناسی مهندسیx

·         منابع آزمون دکترا شهرسازیx

·         منابع آزمون دکترا شیمیx

·         منابع آزمون دکترا شیمی 96x

·         منابع آزمون دکترا شیمی آلی 96x

·         منابع آزمون دکترا شیمی داروییx

·         منابع آزمون دکترا شیمی فیزیکx

·         منابع آزمون دکترا شیمی معدنیx

·         منابع آزمون دکترا شیمی کاربردیx

·         منابع آزمون دکترا صنایعx

·         منابع آزمون دکترا علوم اجتماعیx

·         منابع آزمون دکترا علوم ارتباطاتx

·         منابع آزمون دکترا علوم تربیتیx

·         منابع آزمون دکترا علوم سیاسیx

·         منابع آزمون دکترا علوم قرآن و حدیثx

·         منابع آزمون دکترا علوم کامپیوترx

·         منابع آزمون دکترا عمرانx

·         منابع آزمون دکترا عمران 96x

·         منابع آزمون دکترا عمران دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکترا عمران گرایش خاک و پیx

·         منابع آزمون دکترا فقه و حقوقx

·         منابع آزمون دکترا فقه و مبانی حقوقx

·         منابع آزمون دکترا فلسفهx

·         منابع آزمون دکترا فلسفه هنرx

·         منابع آزمون دکترا فلسفه و کلام اسلامیx

·         منابع آزمون دکترا فناوری اطلاعاتx

·         منابع آزمون دکترا فیزیکx

·         منابع آزمون دکترا فیزیک پزشکیx

·         منابع آزمون دکترا محیط زیستx

·         منابع آزمون دکترا مدیریتx

·         منابع آزمون دکترا مدیریت آموزشیx

·         منابع آزمون دکترا مدیریت ساختx

·         منابع آزمون دکترا مدیریت فناوری اطلاعاتx

·         منابع آزمون دکترا مدیریت مالیx

·         منابع آزمون دکترا مدیریت ورزشیx

·         منابع آزمون دکترا مدیریت گردشگریx

·         منابع آزمون دکترا مشاورهx

·         منابع آزمون دکترا معماری