منابع آزمون دکتری برق کنترل

منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری برق کنترل پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

 

مجموعه دروس در سطح کارشناسی: 

سیستم‌های کنترل خطی:

کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دکتر جبه‌دار و دکتر خاکی صدیق

سیستمهای کنترل خطی دکتر خاکی صدیق

مهندسی کنترل، بنجامین کو، ترجمه دکتر علی کافی (انتشارات دانشگاه صنعتی شریف)

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد: 

سیستم‌های کنترل چند متغیره:

 تحلیل  و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره، دکتر علی خاکی صدیق

Multivariable Feedback Control, S. Skogestad, I. Postlethwaite, Wiley,2005.

Linear Robust Control, M. Green, D J N Limebeer, Prentice-Hall, 1995.

Multivariable Control System Design Techniques, G. F. Bryant, L. F.Yeung, Wiley 1996.

6- Linear Control System Analysis and Design, J J Dazzo, C H Houpis,McGraw-Hill, 1988.

7- Multivariable System Theory and Design, R V Patel, N Munro,Pergammon Press, 1982.

Multivariable Feedback Design, J M Maciejowski, Wesley,1989.

Quantitative Feedback Theory, C H Houpis, S J Rausmussen, Marcel Dekkker, 1999.

Control Configuration Selection in Multivariable Plants, A. Khaki-Sedigh,B. Moaveni, Springer, To be published 2009.

کنترل مدرن:

«اصول کنترل مدرن»، دکتر علی خاکی صدیق (انتشارات دانشگاه تهران)

 «مقدمه ای بر کنترل مدرن»، دکتر حمید رضا تقی راد

«جبر خطی»، سیمور لیپشوتز، ترجمه حمید تولایی و بیژن شمس

 Modern Control Engineering”, Katsuhiko. Ogata, Prentice Hall, Fourth Edition, 2002.

Advanced Liner Algebra”, Stevonromen, Springer, 1992.

Robust Nonlinear Control Design”, R.A Freeman, P.V.Kokotovic, Birkhauser, 1996.

Controllability and State – Feedback”, J.M.Maciejowski, Module 3F2:

Systems and Control, Lecture Notes 4, Engineering Department, Cambridge university, February 2008.

Balanced Realization”, Emilio Frazzoli, Dynamic systems and control, Aeronautics and Astronautics Department, Massachusetts Institute of Technology, April 2011.

Control system theory and Design”, Tamer Basar, Sean P. Meyn, William R. Perkins, Lecture Notes, University of Illinois at Urbana – Champion, August 2009.

 Lectures on Dynamic system and Control”, Mohammad Dahleh, George  Verghes, Department of Electrical Engineering and Computer Sience, Massachusetts Institute of Technology, MIT Open Course Ware

Minimal State – space Realization in Liner System Theory: An Over view”, B.De schutter, Control system Engineering, Faculty of Information Technology and systems, Delft University of Technology, September 2000.

«کنترل پیشرفته 1»، علی غفاری، جزوه درسی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 «کنترل مدرن»، هومن سجادیان، جزوه درسی گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«جبرخطی»، عارف شاه منصوریان، گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«تکالیف کنترل مدرن»، حمیدرضا تقی¬راد، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل»، ساسان سیف‌الله پور (انتشارات علمیران)


·         منابع آزمون دکتری پژوهش هنرx

·         منابع آزمون دکتری چینه شناسیx

·         منابع آزمون دکتری چینه و فسیل شناسیx

·         منابع آزمون دکتری ژنتیک پزشکیx

·         منابع آزمون دکتری کارآفرینیx

·         منابع آزمون دکتری گیاهان داروییx

·         منابع ازمون phd وزارت بهداشتx

·         منابع ازمون دکترا حقوق خصوصیx

·         منابع ازمون دکترا جامعه شناسی فرهنگیx

·         منابع ازمون دکترا جزاx

·         منابع ازمون دکترا حقوقx

·         منابع ازمون دکترا خصوصیx

·         منابع ازمون دکترا دانشگاه ازادx

·         منابع ازمون دکترا رشته اموزش زبان انگلیسیx

·         منابع ازمون دکترا رشته مدیریتx

·         منابع ازمون دکترا زبانx

·         منابع ازمون دکترا زبان انگلیسیx

·         منابع ازمون دکترا شیمی الیx

·         منابع ازمون دکترا شیمی تجزیهx

·         منابع ازمون دکترا صنایع غذاییx

·         منابع ازمون دکترا فلسفه اسلامیx

·         منابع ازمون دکترا فیزیک 96x

·         منابع ازمون دکترا هنرx

·         منابع ازمون دکترا ژئوتکنیکx

·         منابع ازمون دکترا ژئوفیزیکx

·         منابع ازمون دکترا ژنتیک ملکولیx

·         منابع ازمون دکتری سیاستگذاری علم و فناوریx

·         منابع آزمون دکتریx

·         تغییر در منابع آزمون دکتریx

·         ضرایب منابع آزمون دکتری مدیریتx

·         لیست منابع آزمون دکتریx

·         لیست منابع آزمون دکتری مدیریتx

·         لیست منابع آزمون دکتری معماریx

·         لیست منابع آزمون دکتری کامپیوتر هوش مصنوعیx

·         منابع آزمون phd طب سنتیx

·         منابع آزمون phd هماتولوژیx

·         منابع آزمون phd ژنتیک پزشکیx

·         منابع آزمون دکتری ادبیات فارسیx

·         منابع آزمون دکتری حقوق بین المللx

·         منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکتری دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسیx

·         منابع آزمون دکتری رشته مدیریت دولتیx

·         منابع آزمون دکتری شیمی معدنیx

·         منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانیx

·         منابع آزمون دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزادx

·         منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیکx

·         منابع آزمون دکترا 1396